Vayanad picnic

\· ImWp-hm³ {ian-¡pI þ C¶s¯ AÃm¯ ]pXnb Imcy-§Ä I­p-]n-Sn-¡p-I.

Hmtcm Znh-khpw Hmtcm aqey-§-fp-ambn _Ô-s¸«p Øm]-\-§-fn Xs¶ hyànXzw hfÀ¯p-¶-Xnepw ZÀi-\-§sf¡pdn-¨p-ff t_m²yw hfÀ¯p-hm³ {ian-¡p-Ibpw AXn-\mbn ITn-\m-²zm\w sN¿p-Ibpw sN¿p-I. ]n¶oSv Cu Bi-bs¯ F§s\ {]hÀ¯n ]Y-¯n-se-¯n-¡p-hm³ BßÀ°-ambn ]cn-{i-an-¡p-I.

CXmWv {io. sI. tXma-km-dnsâ PohnX hnP-bhpw Db-c-§Ä Xm­n-bp-ff Cu hfÀ¨bv¡pw ImcWw F¶v At±lw Ft¶mSp ]d-bp-I-bp-­m-bn. Ihn-X-IÄ, IY-IÄ, teJ-\-§Ä F¶nh s]mXp-hn-j-bs¯¡pdn¨pw ss__nÄ kw_-Ô-ambpw cNn-¡p-Ibpw Ah hnhn[ {]kn-²o-I-c-W-§-fn-eqsS P\-a-Êp-Isf ]pW-I-a-Wn-bv¡p-Ibpw sNbvXn-«p-­v.

2010 Pq¬ amkw ]dm skâv Bâ-Wokv tZh-e-b-¯n At±-l-¯nsâ (amXr CS-h-I-bnÂ) F¯p-Ibpw AXn-\p-tijw k¬tU-kvIqÄ A²ym-]-IÀ \ÂInb kzoI-c-W-§Ä¡v \µn-]-d-bp-Ibpw tijw c­m-am-k-¯n-\-I-ambn tXma-kmÀ Hcp I¯v A²ym-]-IÀ¡v FgpXn AXn³ {]Imcw aq¶v Znh-ks¯ þ hb-\m«v þ At±lw Fw.-Un. Bbn-cn-¡p-¶p. (do-Pân-\n-sâ) Øe¯v SqÀ FÃm Nne-hp-Ifpw tNÀ¯p At±-l-¯nsâ Nne-hn R§sf £Wn-¨-Xn³ {]Imcw _lp. amXyp aT-¯n-¸-d-¼n-ensâ t\Xy-Xz-¯n 20 A²ym-]-IÀ, ae-_mÀ taJ-e-bnse hnhn[ aÂa tI{µ-§Ä kµÀin-¡-I-bp-­m-bn. hfsc \à A\p-`-h-hpw, AXn-ep-]cn Hcp ]T-\-hp-am-bn-cp¶p Cu SqÀ F¶v FÃm-hcpw A`n-{]m-b-s¸-«p.

F{X D¶-X-\m-bmepw Xm³ P\n¨p hoW \mSns\ ad-¶p-t]m-Im¯ KW-¯n s]« Bfmbncp¶p {io. tXmakv kmÀ.

aq¯ tPyjvTsâ tPmen KpP-dm-¯nembn-cp¶ Ah-k-c-¯n ]dm¡c-bn Xma-k-am-bn-cp¶ tXma-kmdpw Ip«n-¡m-e¯v tPyjvT-s\bpw `mcy-tbbpw hnfn-¡p-hm-\mbn ]dm Bkvam-]me¯n\v Xmsg (h-f-f-¯n Ibän sIm­p-h-cp¶ hgn Aaq Dev¸-\-§-fpsS (an½) km[-\-§Ä sIm­p-h-cp-Ibpw AXnsâ KpW-§Ä a\-Ên-em¡n KpP-d-¯n bqWn-th-gvk-änbv tNÀ¶v ]Tn-¡p-Ibpw ]T-\mÀ°w I¼\n Nne-hn bp.-sI., knw¦-]qÀ, kvt¡mUvemâv XpS-§nb cmPy-§Ä kµÀin-¨p.

BZy-ambn 1982  anÂa tIc-f-¯n XpS-§n-b-t¸mÄ Gd-Wm-Ipfw doPâv NpaX-e, ]n¶oSv tIm«-bw, Ct¸mÄ 600 tPmen-¡-cpsS ta[m-hn-bmbn ae-_mÀ (h-b-\mSv taJ-e-bnse Fw.-Un.-bmbn Cu ]dm-ep-Im-c³ DbÀ¶p. Ffn-a-Xzw, _u²nI A²ym-]\w ssZh-hn-izm-kw, ssZhm-\p-{K-lw, Gä-hp-]cn Xsâ amXm-hnsâ {]mÀ°\

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in വിനോദയാത്ര 2010-11. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s