History

aX-t_m-[\ Ncn{Xw
CS-hI Ncn-{X-¯nsâ `mK-amWv B CS-h-I-bnse aX-t_m-[-\-¯nsâ Ncn-{X-hpw. 1994 ]dmÂskâv Bâ-Wokv ssIs¿-gp¯p amkn-I-bn {io. sI. sP. tPmk^v sIm¨p-Ifw X¿m-dm-¡nb k¬tU-kvIqÄ Ncn-{X-¯nse Nne `mK-§Ä NphsS tNÀ¡p-¶p.

Bbn-c-¯n-sXm-Åm-bn-c¯n Ccp-]-Xn-t\m-S-Sp¯ Ime-L-«-¯nÂ, Ip«n-IÄ¡v aX-t_m-[\w \ÂIn-bn-cp-¶Xv Ifcn Bim³am-cm-bn-cp-¶p. A£cw ]Tn-¡p-hm-s\-¯p¶ Ipªp-§Ä¡v ]\-tbm-e-bn ssZh-¯n\v kvXpXn F¶v FgpXn sImSp-¯p-sIm­v am{X-ta, A£cw ]Tn-¸n-¨n-cp-¶p-Åq. Ipcnip hc-bv¡p-hm-\pw, AXym-hiyw Adn-ªn-cn-t¡­ {]mÀ°-\-I-fpw, AhÀ ]Tn-¸n-¨n-cp-¶p. Cu BZ-c-Wo-b-cmb \nse-s¯-gp-¯m-im-·m-cpsS Iq«-¯-en B ss{IkvX-h-cmb Bim-·mcpw DÄs¸-Sp-¶p. ]n¶qSv ]e `h-\§fn h¨v aX-]-T\w \S-¯n-t¸m-¶p.

1994 Â, ]dm-en I±mb It¯m-en¡ kap-Zmb kwL-S\ Hcp-an-¨p-Iq-Sn, Hcp tZhm-ebw ]Wn-I-fn-¸n-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb Øew hm§p-hm³ Xocp-am-\n-¨, Znhkw Xs¶ Hcp thZ-]mT ime-Xp-S-§p-hm\pw Xocp-am-\n-¨p. AXn-\mbn 100 cq]m ]ncn-sh-Sp-¡p-Ibpw (Hcp Nm¡v Acn¡v 6 cq]m hne-bpÅ Imew) sIm¨p-]-d-¼n {io. tZhky kvIdn-bm, Zm\w sNbvX Øe¯v (X-I-Nn-tb If-¸p-cbv¡Â F¶o IpSpw-_-§Ä sIm¨p-]-d-¼nsâ ]n³X-e-ap-d-¡m-cm-Wv.) (X-I-Sn-tb þ hmb-\-im-e) ]Wn Ign-¸n-¡n-¶-Xn-\pÅ D¯-c-shm-Zn-Xzw, amdm-«pI-f¯n {io. tXmakv Hutk^v Gsä-Sp-¡p-Ibpw sNbvXp. A§s\ aX-]-T\w thZ-]mT ime-bn-tebv¡p amän. {]Y-am-²ym-]I ip{iqj sIm¨p-I-f-¯n {io. a¯mbn tPmk^v Gsä-Sp-¯p.

]n¶oSv tZhm-e-b-¯nsâ ]Wn ]qÀ¯n-bm-b-t¸mÄ aX-]-T\w tZhm-e-b-¯n-tebv¡v amän.

]dm-ense It¯m-en-¡-cnÂ, kmam\yw hnZym-`ymkw e`n¨ FÃm-hcpw Cu tZhm-e-b-¯n aXm-[ym-]-I-cmbn tkh\w sNbvXn-«p­v F¶p-ÅXv Cu \mSnsâ Hcp {]tXy-I-X-bn s]Sp-¶p. Cu {ip{iqj sNbvX-h-sc-Ãm-hcpw DbÀ¶ Øm\-am\ §fn-epw, PohnX \ne-hm-c-¯n-epw, F¯n-t¨À¶n-«n­v F¶-Xv, khn-ti-j-amb asämcp hkvXp-X-bvWv. hnZym k¼-¶-cmb A[ym-]-IÀ, FÃm Ime¯pw aXm-[ym-]-\w, X§-fpsS ZuXy-ambn Icp-Xn-t¸m-¶-cp¶p F¶-Xv, hcpw-X-e-ap-dbv¡v Hcp amXy-I-bm-Wv. _lp-am-\-s¸« sshZn-I-cpsS ka-b-¡p-dhv AhÀ ]cn-l-cn-l-cn-¨p-t]m-¶p.
DbÀ¶ Øm\-§-fn F¯n-t¨À¶ A[ym-]-I-cnÂ, _m¦v Hm^o-kÀamÀ, _m¦v amt\-PÀamÀ, tImtf-P-[ym-]-IÀ, kvIqf-[ym-]-IÀ, _n.-F-Ên. F³Pn-\o-bÀamÀ, Fw.-_n.-_n. FÊp-ImÀ, anen-«dn Dt±ym-K-Ø-·mÀ, I¼\n FIvkn-Iyq-«ohv D¶X Kh¬saâv DtZym-K-Ø-·mÀ F¶o \ne-I-fnÂtk-h\w sN¿p-¶-hÀs]-Sp-¶pw.

{]Y-am-[ym-]-I-\mbn ChnsS tkh\w \S-¯n-bn-cp-¶-h-cn {io. sI.-Fw. tPmk^v sIm¨p-I-fw, {io. än.-sP. sNdn-bm³ ]p¯³]p-c, {io. Fw. sP. tkhyÀam-dm-«p-Ip-fw, {io. ]n.-sP. Nmt¡m ]p¯³]p-c-bn {io. ]n. sP. sPbnwkv ]¯nÂ, {io. eqbn-kvtPm-k^v ]¯nÂ, {io. tPmk^v I­-¦-cn, {io.-sI.-sP. tPmk^v sIm¨p-Ifw F¶n-hÀ DÄs¸-Sp-¶p. {io. sI.-sP. tPmk^v ]s¯m³]Xv hÀj-¡mew Cu k¬tU kvIqfnse slUm-am-Ì-dm-bn-cp-¶p.

I¯o-{U-en \n¶pw FÃm Ime¯pw A[ym ]I³ Chn-sS-sb¯n ip{iqj sNbvXn-cp-¶p. A¡q-«-¯n tIcfm bqWn-th-gvkn-än-bn \n¶pw Fw. F.bv¡v H¶mw dm¦pw, sF. Fkv. ]co-£bv¡v H¶mw dm¦pw t\Snb tae-gIw kmÀ, Im¯-enIv kndn-b³ _m¦v amt\-PÀ tIm«bv¡p ]d-¼nÂkmÀ, ZoÀL-\mÄ k¬tU-kvIq-fnsâ Bibpw Bth-i-hp-am-bn-cp¶ {io. tPma Im«-Sn-kmÀ, AIm-e-¯n \s½ thÀ]n-cn-ªp-t]m-b, bph A[ym ]I³ {io. k®n sshiy-tâSw kmÀ F¶n-hÀ DÄs¸-Sp-¶p.
_lp-am-\-s¸« ]pXn-bm-]-d-¼n-e-¨nsâ Imew-sXm«v ]mtd Fkv.-F-¨v. tIm¬shân \n¶v FÃm-hÀjhpw c­p _lp-am-\-s¸« I\ymkv{Xo amsc, ip{iq-j-bv¡mbn tIm¬shâv A[n-Ir-XÀ Ab-¨p-sIm-­n-cn-¡p-¶p. Ah-cn ZoÀL-\m-fp-IÄ ip{iqj sNbvXn-«pÅ Bákv acnbm½, B©-em-½, Ct¸mÄ Akw-]vj³ tImtfPv sshkv {]n³kn-¸m-fmb knÌÀ acnbm F¶n-hcpw DÄs¸-Sp-¶p.
_lp-am-\-s¸« Nmt¡m ]pXn-bm-]-d-¼n-e-¨³, k¬tU-kvIq-fn\v kz´-ambn sI«nSw \nÀ½n-¨p. _lp-am-\-s¸« HmWw-Ip-f¯v A¨³ hep-Xm¡n ]Wn-bp-I-bpw, k¬tU-kvIqÄ Hm^okv ]Wn-I-gn¨v \ÂIp-Ibpw sNbvXp. Cu Ime-L-«-¯n ]¯mw-¢mkv ]T\w \nÀ¯n-b-h-scbpw DÄs¡m-f-fn-¨p-sIm­v ]Xn-s\¶mw ¢mÊv Bcw-`n-¨-Xv. IqSmsX sse{_dn k¬tU-kvIqÄ Bcw-`n-¡p-Ibpw sNbvXp. Cu Ime-L-«-¯nÂ, ]¯mw-¢mÊv ]T\w Ign-ª-h-scbpw DÄs¡m-f-fn-¨p-sIm­v ]Xn-s\¶mw ¢mkv Bcw-`n-¨-Xv. IqSmsX sse{_dn k¬tU-kvIqÄ Bcw-`n-¡p-Ibpw sNbvXp. hnip² _en-tbm-Sp-Iq-Sn-bmWv aX-]-T\w Bcw-`n-¡p-¶-sX-¦nÂ, _en Gäw BtLm-j-ambn AÀ¸n-¡p-hm³ DX-Ip-¶-hn[w Hcp Izb-dn\v A¨³ cq]w-sIm-Sp-¡p-Ibpw sNbvXp. Ip«n-I-fpsS hnhn-[-§-fmbn Ign-hp-I-sf, hfÀ¯n-sb-Sp-¡p-¶-Xn\v \½psS k¬tUkvIqÄ FÃm Ime-¯pw, {]m[m\yw sImSp-¯n-cp-¶p. ImbnI aÕ-c-§Ä Iem-a-Õ-c-§Ä, {]kwK ]cn-io-e\w Nn{X-c-N-\, skan-\m-dp-IÄ, Iym¼p-IÄ, kmaqly {]hÀ¯-\-§Ä AKXn aµnc kµÀi-\-§Ä F¶nh FÃm hÀjhpw \S-¯n-bn-cp-¶p.

hnip² At´m-\o-knsâ t]cn-ep-ff Cu tZhm-e-b-¯n GsX-¦nepw hn[-¯n ip{iqj sN¿pI F¶Xv alm-`m-Kyhpw IÀ¯-hy-hp-ambn CS-h-Imw-K-§Ä Icp-Xn-t¸m-cp-¶p. Ime-¯nsâ Ah-km\w hscbpw AXp XpS-cs«

1 Response to History

  1. Beena Sebastian says:

    May you tread farther and scale higher.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s