Mission league

kvt\lw XymKw tkh kl\w F¶o anj³eo-Knsâ ap{Zm-hmIyw DbÀ¯n ]nSn-¨p-sIm­v IÀ½-\n-c-X-cm-bn-sIm-­n-cn-¡p-¶-h-cmWv Ipªp-an-j-\n-dn-amÀ.

]dm imJ-bn sNdp-]pjv]w anj³eo-Kn 60 anj-\-dn-amÀ kPo-h-ambn {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p.

sNdp-]pjv] anj³ eoKnsâ {]hÀ¯-\-§Ä

i\n-bmgvN kt½-f\w
am\p-h _p¡v ]qcn-¸n-¡Â
FIvkn-Iyp-«ohv aoäv
s_Xvetlw aoäv F¶nh  ]dm imJ-bn IrXy-ambn \S-¯-s¸-Sp¶p

Hmtcm hÀjhpw CS-h-I-bnse apgp-h³ Ip«n-I-sfbpw ]s¦-Sp-¸n¨v sIm­v AÂt^m³km XoÀ°m-S\w \S-¯n-bn-cp-¶p.

hnip-²-cpsS Xncp-\m-fp-IÄ Ipªp anj-\-dn-am-cpsS t\Xr-Xz-¯n hfsc `wKn-bmbn sIm­m-Sp-¶p. hnip-²-cpsS Pohn-Xs¯ Ipdn¨v hn.-IpÀ_m-\bv¡v tijw A[ym-]-IÀ ¢mkv FSp-¡p-¶p. HmW-¯n\v HmWm-tLmj ]cn-]m-Sn-IÄ \S¯n, sNdp-]pjv] anj³ eoKnse Ipªp anj-\-dn-amÀ ]dm bqWn-än anj³ RmbÀ BNmcWw \S-¯n. anj³ Rmb-tdmSv A\p-_-Ôn¨v ]pXnb Ipcp-¶p-IÄ t{]jnX cwK-§-fn Cd-§n-Xn-cn-¡p-Ibpw AXn AwKXzw kzoI-cn-¡p-Ibpw Hcp \à anj-\dn BIm³ {ian-¡p-Ibpw sN¿p-sa¶v {]XnÚ sNbvXp. aoUn-bm-bpsS klm-b-t¯m-Sp-IqSn am[ya km£-cX skan-\m-dp-IÄ \S-¯n. ssZh hnfn skan-\m-dn 12 Ipªp anj-\-dn-amÀ ]s¦-Sp-¯p.

{Inkva-kn-t\mSv A\p-_-²n¨v {I_v skäv hnX-cWw \S-¯m³ Xocp-am-\n-¨p. Kh¬saâv Bip-]{Xn  kµÀin-¡m\pw {Inkva-knsâ `mK-ambn AhnsSbpÅ tcmKn-IÄ¡v tI¡v \ÂIp-¶-Xn\pw AhnsS Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ Ah-X-cn-¸n-¡m\pw Xocp-am-\n-¨p.

]dm imJsb \bn-¡p-¶-Xn\p th­n Ub-d-IvSÀ ^m. amXyp aT-¯n¸-d-¼n-e-¨-s\bpw B\n-ta-äÀ jntPm tP¡_v If-¸p-c-bv¡-en-s\bpw tPm. Ub-d-IvSÀ kn. Zn]m sP.-F-kv, HmÀ¤-ss\-tkgvkv kteman ]md-¯-d, k®n tImbn-¸-Ån-sbbpw Ipªp anj-\-dn-am-cpsS `mK¯v \n¶v 12 t]scbpw Xnc-sª-Sp¯p anj³ eoKv F¶ kwL-S\ IÀ½ \nc-X-ambn ]dm ]Ån-bn Ipªp anj-\-dn-amÀ {]hÀ¯n-¡p-¶p.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s