Year 2010-2011

aXm-²ym-]I t\Xr kt½-f-\w, ktµ-i-\n-ebw

2010 sabv 16þmw XobXn ktµi \ne-b-¯n kwL-Sn-¸n¨ aXm-²ym-]I t\Xr kt½-f-\-¯n ChnsS \n¶pw ]s¦-Sp-¯p.

FIvkn-Iyq-«ohv I½än tbmKw

2010 sabv 19þmw XobXn k¬tU-kvIqÄ Ncn-{X-¯nse {]Ya FIvkn-Iyq-«ohv tbmKw _lp. amXyp aT-¯n-¸-d¼n-e-¨sâ A²y-£-X-bn IqSp-I-bp-­m-bn

AXn-cq-]Xm Xe aX-t_m-[-\-hÀjw DZvLm-S\w þ I¯o-{UÂ

2010 sabv 22 i\n-bmgv¨  I¯o-{U ]f-fn-bn h¨p \S¶ AXn-cq-]Xm aX-t_m-[-\-hÀjw DZvLm-S\¯n Chn-Sps¯ A²ym-]-IÀ ]s¦-Sp-¯p. dwim {]mÀ°\m at²y AXn-cq-]Xm sa{Xm-t¸m-eo¯m A`n-hµy s]cp-t´m«w ]nXmhv ktµiw \ÂIn.

s]´-IpkvXm Xncp-¶mÄ aX-t_m-[\ Zn\w

s]´-Ip-kvXm-þ-Xn-cp-¶mÄ aX-t_m-[-\-Zn-\-ambn BtLm-jn-¨p. BtLm-j-ambn hn. IpÀ_m-\, Ip«n-I-fpsS Fgp-¯n-\n-cp-¯v. A²ym-]I kwK-aw, aX-t_m-[-\-hÀjw DZvLm-S-\w, {]Ya Ìm^v Iu¬knÂ, aXm-²ym-]I ]cn-io-e\ ]cn-]mSn F¶nh \S-¶p.

]´-IpkvXm Xncp-\m-fn BtLm-j-ambn hn. IpÀ_m\ AÀ¸n-¨p. slUvam-ÌÀ {io. jntPm tP¡_v If-¸c-c-bv¡Â, Akn. slUvamÌÀ {io. _nPp tkhyÀ tXm¸n F¶n-hÀ  Bįmc ip{iq-j-bn ]s¦-Sp-¯p. IpÀ_m\ at²y-bp-ff {]kw-K -¯n Ip«n-I-fpsS hnizm-k-]-cn-io-e-\-¯n-sâ  {]m[m-\y-s¯¡pdn¨v A¨³ DZvt_m-[n-¸n-¨p. ]pXnb aX-t_m-[-\-hÀj-¯n\v FÃmhn[ kl-I-c-Whpw A`yÀ°n-¨p.

]c-ØnXn Zn\w

cmhnse hn. IpÀ_m-\bv¡p tijw Ip«n-IÄ H¯p-IqSn. {io. k®n tXmakv tImbn-¸-ffn ]cØnXn Zn\-s¯-¡p-dn¨v BapJ{]kwKw \S-¯n. ^m. amXyq aT-¯n-¸-d-¼n acw ssX tZhm-eb apä¯v \«p-sIm­v ]c-ØnXn Zn\w DZvLm-S\w sNbvXp. {io. jntPm tP¡_v If-¸p-c-bv¡Â, {io. _nPp tkhyÀ tXm¸n F¶n-hÀ t\Xr-Xzw \ÂIn.

`h\ kµÀi\w

A²ym-]-IÀ ¢mÊv ASn-Øm-\-¯n Ip«n-I-fpsS `h-\-§Ä kµÀin¨p

k¶ykvX hÀjw DZvLm-S\w

AXn-cq-]Xm k¶ykvX hÀjm-N-c-W-¯nsâ k¬tU-kvIqÄXe DZvLm-S\w Ìm^v Iu¬kn-Â at²y \S-¶p.

amXm-]n-Xm-¡psS skan\mÀ

k¬tU-kvIqÄ Ip«n-I-fpsS amXm-]n-Xm-¡Ä¡mbn Hcp skan-\mÀ \S-¯n. ^m. amXyp aT-¯n-¸-d-¼n-e-¨³ kzmKXw ]d-ªp. AXn-cq-]Xm kn.-BÀ.än AwKw {ioaXn _o\m sk_m-Ìy³- amdp¶ Dd-hn-S-§Ä F¶ hnj-b-s¯ ASn-Øm-\a-m¡n ¢mÊv  \bn-¨p. {_. tPmtam³ {]tbm-KnI Xe-¯n am[ya Ah-t_m-[-s¯-¡p-dn¨v {]Xn-I-cWw \S-¯n. XpSÀ¶v ]n.-än,-F^v sXc-sª-Sp¸v \S-¶p. _nPp tkhyÀ tXm¸n \µn ]d-ªp.

]n.-än.-F^v

]dm k¬tU kvIqfn ]n.-än.-F-^nsâ {]h-À¯\w kPo-h-ambn \S-¡p-¶p. k¬tU kvIqfn ]Tn-¡p¶ FÃm Ip«n-I-fp-sSbpw amXm-]n-Xm-¡-·mÀ¡p th­n Cu tSan Hcp kt½-f\w \S-¯n-bn-cp-¶p. A[ym-]-IÀ FÃm Ip«n-I-fp-sSbpw `h-\-§-fn  t\cn«v sN¶v £Wn-¡p-Ibpw sNbvXp. 150 amXm-]n-¡-·mÀ {]kvXpX aoänw-Kn ]s¦-Sp-¯p. IqSmsX ]n.-än. F {]kn-Uâmbn {io. APn tZhky tImbn-¸-Ån-¨n-dsb Xnc-sª-Sp¯p. ^m. amXyp aT-¯n-¸-d-¼nÂ, slkvam-ÌÀ jntPm tP¡_v If-¸p-c-bv¡Â, Akn-Ìâv slUvam-ÌÀ _nPp tkhyÀ tXm¸nÂ, {inaXn t__n amXyqkv Agn-apJw F¶n-hÀ t\XrXzw \ÂIp-¶p.

eLp-teJ {]Im-i\w

aoUnbm skâ-dnsâ t\Xr-Xz-¯n X¿m-dm-¡nb k`m-ßI hnizmk kao-]\w F¶ eLpteL AXn-cq-]X kb-d-IvSÀ ^m. tPmk^v ]\-t¡gw k¬tU-kvIq Ub-d-IvSÀ ^m. amXyp aT-¯n-]-d-¼n-e-¨\v \ÂIn {]Im-i\w sNbvXp. AXn-cq-]Xm sk{I-«dn {io. tPmkv ^nen]v taS-bnÂ, slkvam-ÌÀ jntPm tP¡_v If-¸p-c-bv¡Â, Akn-Ìâv slUvam-ÌÀ _nPp tkhyÀ tXm¸nÂ,  {io. amXyp BâWn hb-em-äp-]-d-¼n F¶n-hÀ NS-§n kw_-Ôn-¨p.

ZpIvdm\ Hcp¡ {]mÀ°\

ZpIvdm\ Xncp-\m-fn-s\m-cp-¡-ambn Z\lm kÀÆokv {]kn-²o-I-cn¨ {KÙw D]-tbm-Kn¨v {]mÀ°\m  ip{iqj \S-¯n. kpdn-bm\n Km\-§fpw {]mÀ°-\-Ifpw Be-]n-¨p.

ZpIvdm\ aXm-²ym-]-I-Zn\w

BtLm-j-amb hn. IpÀ_m-\bv¡p tijw A²ym-]-IÀ k¬tk kvIqÄ lmfn H¯p tNÀ¶p

s^mtdm\ [ym\w

Xpcp¯n k¬tU-kvIq-fn h¨v \S¶ N§\m-tÈcn s^mtdm\ [ym\-¯n A²ym-]-IÀ ]s¦-Sp-¯p.

\ma-tlXp Xncp-\mÄ

hn. bmt¡m_v Çolm-bpsS Xncp-\mÄ BtLm-jn-¨p. bmt¡m_v \ma-[m-cn-bmb jntPm tP¡-_nsâ `h-\-¯n A²ym-]-IÀ H¯p tNÀ¶p.

Zo]-inJm {]bm-Wwþ kzoI-cWw

sNdp-]pjv] anj³ eoKv N§-\m-tÈcn taJe \S-¯nb  AÂt^m³km Zo]-inJm {]bm-W-¯n\v kzoI-cWw \ÂIn.

AÂt^m³km XoÀ°m-S\w

sNdp-]pjv] anj³ eoKv N§-\m-tÈcn taJe kwL-Sn-¸n¨ 22þamXv AÂt^m³km XoÀ°m-S-\-¯n A²ym-]-Icpw Ip«n-Ifpw ]s¦Sp-¯p.

HmW-tLmjw 2010

k¬tU kvIqfnsâ t\Xr-Xz-¯n HmWw kap-Nn-X-ambn BtLm-jn-¨p. Ip«n-IÄ¡mbn hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ kwL-Sn-¸n-¨p. ]mbk hnX-c-Whpw \S-¯n.

hmÀjnIw

k¬tU-kvIqÄ hmÀjnIw kap-Nn-X-ambn BtLmjn-¨p. Ip«n-I-fpsS hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ , k½m\ hnX-cWw, dnt¸mÀ«v Ah-X-cWw F¶nh \S¯n.

hn. a¯mbn Çolm-bpsS Xncp-¶mÄ

sk]väw 21þmw XobXn hn. a¯m-bn- Çolm-bpsS Xncp-¶mÄ BtLm-jn-¨p. a¯mbn \ma-[m-cn-bmb Ub-d-IvSÀ ^m. amXyp aT-¯n-¸-d-¼nÂ, Ìm^v sk{I-«dn amXyp BâWn hb-em-äp-]-d-¼n F¶n-h-cpsS \ma-tlXp Xncp-¶mÄ BtLm-jn¨p.

temtKmkv Iznkv

CS-h-I-bnse temtKmkv Iznkv aÕcw kwL-Sn-¸n-¨p. A²ym-]-IÀ DÄs¸sS 85 Hmfw hyàn-IÄ ]s¦-Sp-¯p.

A²ym-]I SqÀ

A²ym-]I SqÀ hb-\m-«n-te¡v kwL-Sn-¸n-¨p. bm{X, Hcp ka{K ]T-\þ D]m-[n-bm¡n amäp-hm³ km[n¨p. 2010 Pq¬ amkw ]dm skâv Bâ-Wokv tZh-e-b-¯n {io. sI. tXma-kv km-À (amXr CS-h-I-bnÂ) F¯p-Ibpw AXn-\p-tijw k¬tU-kvIqÄ  A²ym-]-IÀ \ÂInb kzoI-c-W-§Ä¡v \µn-]-d-bp-Ibpw sNbvXp. c­p -am-k-¯n-\-I-ambn tXma-kv km-À Hcp I¯v A²ym-]-IÀ¡v FgpXn. AXn³ {]Imcw aq¶v Znh-ks¯ hb-\m«v þ (At±lw Fw.-Un. Bbn-cn-¡p-¶ Øe¯v) SqÀ, At±-l-¯nsâ Nne-hn R§sf £Wn-¨-p. AXn³{]Imcw _lp. amXyp aT-¯n-¸–¼n-e-¨sâ t\Xy-Xz-¯n 20 A²ym-]-IÀ, ae-_mÀ taJ-e-bnse hnhn[ aÂa tI{µ-§Ä kµÀin-¡-I-bp-­m-bn. hfsc \à A\p-`-h-hpw, AXn-ep-]cn Hcp ]T-\-hp-am-bn-cp¶p Cu SqÀ F¶v FÃm-hcpw A`n-{]m-b-s¸-«p.

‘\· ImWp-hm³ {ian-¡pI’ þ C¶s¯ AÃm¯ ]pXnb Imcy-§Ä I­p-]n-Sn-¡p-I. Hmtcm Znh-khpw Hmtcm aqey-§-fp-ambn _Ô-s¸«p Øm]-\-§-fn Xs¶ hyànXzw hfÀ¯p-¶-Xnepw ZÀi-\-§sf¡pdn-¨p-ff t_m²yw hfÀ¯p-hm³ {ian-¡p-Ibpw AXn-\mbn ITn-\m-²zm\w sN¿p-Ibpw sN¿p-I. ]n¶oSv Cu Bi-bs¯ {]hÀ¯n ]Y-¯n-se-¯n-¡p-hm³ BßÀ°-ambn ]cn-{i-an-¡p-I. CXmWv {io. sI. tXma-kv km-dnsâ PohnX hnP-bhpw Db-c-§Ä Xm­n-bp-ff Cu hfÀ¨bv¡pw ImcWw. Ihn-X-IÄ, IY-IÄ, teJ-\-§Ä F¶nh s]mXp-hn-j-bs¯¡pdn¨pw ss__nÄ kw_-Ô-ambpw cNn-¡p-Ibpw – sNbvXn-«p-­v.

F{X D¶-X-\m-bmepw Xm³ P\n¨p hoW \mSns\ ad-¶p-t]m-Im¯ Bfmbncp¶p {io. tXmakv kmÀ. KpP-d-¯n bqWn-th-gvk-änbv tNÀ¶v ]Tn-¡p-Ibpw ]T-\mÀ°w I¼\n Nne-hn bp.-sI., knw¦-]qÀ, kvt¡mUvemâv XpS-§nb cmPy-§Ä kµÀin-¨p.

BZy-ambn 1982  anÂa tIc-f-¯n XpS-§n-b-t¸mÄ Gd-Wm-Ipfw doPâv Npa-X-e, ]n¶oSv tIm«-bw, Ct¸mÄ 600 tPmen-¡-cpsS ta[m-hn-bmbn (ae-_mÀ) h-b-\mSv taJ-e-bnse Fw.-Un.-bmbn Cu ]dm-ep-Im-c³  DbÀ¶p.

anj³ RmbÀ

Ip«n-I-fn t{]jn-Xm-`n-apJyw hfÀ¯p-hm³ anj³ RmbÀ BN-cn-¨p. anj³ kw`m-h\ kam-l-c-W-¯nsâ `mK-ambn anj³ {So X¿m-dm¡n . AwKXz \ho-I-c-Whpw hnX-c-Whpw \S¯n .

inipZn\w

inip-Zn\w kap-Nn-X-ambn BtLm-jn-¨p. Ip«n-IÄ¡mbn {]tXyI ]cn-]m-Sn-IÄ \S-¯n. XpSÀ¶v tUmIyp-saâdn {]ZÀi\w \S¯n .

kn BÀ Sn kµÀi\w

N§-\m-tÈcn AXn-cq-]X \nÀt±-i-{]-Imcw ]dm CS-h-I-bn kn BÀ Sn sa¼Àam-cmb {io. Fw.Sn. tP¡_v amXyp, {io. sPan sk¼m³ tPmkv F¶n-hÀ cmense 8.00 aWn¡v F¯n. 8.10 \v amXm-]n-Xm-¡tfmSp kwkm-cn-¨p. XpSÀ¶v A²ym-]I {]m°-\-bn ]s¦-Sp-¯p. hn. IpÀ_m-\-bnepw ]cn-io-e-\-¯nepw ]s¦-Sp-¯-Xn-\p-tijw -\-S¶ Akw-»n-bn kphn-ti-I-·m-cmb a¯m-bn, amÀt¡m-kv, eq¡m, tbml-¶m³ F¶n-h-cpsS {]Xncq-]-§sf Ipdn¨v hni-Z-am-¡p-I-bpw, Pohn-X-¯n DS-\ofw {]mÀ°\ D­m-bn-cn-¡-W-sa¶pw kn BÀ Sn sa¼ÀamÀ Ip«n-I-tfmSp ]d-bp-I-bp-­m-bn. XpSÀ¶p ¢mÊp-IÄ- kµÀin-¡p-Ibpw aoUnb D]-tbmKw FSp¯p ]d-bp-Ibpw sNbvXp. A²ym-]-I-cpsS aoänw-Kn _lp. A¨sâ BßmÀ°-amb klI-cWw FSp¯p ]d-ªp. A²ym-]-IÀ- FÃm-hcpw Hä-sI-«mbn \n¶v {]hÀ¯n-¡-p¶Xpw {]mÀ°n-¡p-¶Xpw {]iw-k-\o-b-am-bn.

4 Responses to Year 2010-2011

 1. Jose Philip Medayil says:

  Congratulations to everybody behind this venture

 2. Adipoli says:

  Congratulations to everybody behind this venture by azhimukham family

 3. Binu Varghese says:

  Good attempt, God bless this, and wish yu all the best

 4. bijuparal says:

  Congratulaions Thoppil family Paral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s